Photo Challenge #213 – I am here, you are there

nicolas-bruno
– Nicolas Bruno

I am here, you are there
Miles apart, half of the world
We have to cross the seas and lands
We have to endure the storms coming
You are there, so far away, unreachable
I say this, you say that, misunderstanding
Hard to communicate, different opinions
Upsetting one another even not intentionally
Causing pain in the heart and soul, shattering
Over the mountains, through seven seas
Enduring the pain, winter, spring, autumn
Summer comes, is there a flicker of hope?
Can we overcome the hurdles, the storm?
I don’t know, I really don’t know

KM8h

Narito ako, nandiyan ka
Milya ang pagitan, kalahati ng mundo
Kailangan nating tawirin ang mga dagat at lupain
Kailangan nating tiisin ang mga bagyo na darating
Nandiyan ka, napakalayo, hindi maabot
Sinasabi ko ito, sinasabi mo iyan, hindi nagkakaunawaan
Mahirap makipag-usap, iba’t ibang opinyon
Nagkakainisan kahit hindi sinasadya
Nagdudulot ng sakit sa puso at kaluluwa, nakakalungkot
Sa pag-akyat sa bundok at pagtawid sa pitong dagat
Pagdurusa sa sakit, taglamig, tagsibol, taglagas
Dumating ang tag-araw, mayroon bang pag-asa?
Maaari ba nating malagpasan ang mga hadlang at bagyo?
Hindi ko alam, talagang hindi ko alam

For: Photo Challenge #213


%d bloggers like this: