#WRITEPHOTO – Kites

Kites – Image by KL Caley
For visually challenged writersthe image shows a pavilion with people flying kites around it.

to soar up the cliffs
I long to fly in the sky
free from worries

let’s go fly a kite
soar up for all to enjoy
make everyone glad

Lyrics

Pepe’s kite flew high
Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe

The old deaf man’s dream is lofty
Matayog ang pangarap ng matandang bingi

The wind blew, out of sight
Umihip ang hangin, nawala sa paningin

Shout of yesterday, swallowed by the waves
Sigaw ng kahapon, nilamon ng alon

Padre’s bell rang faintly
Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre

The resonance is loud, the woman’s rosary
Maingay ang taginting, rosaryo ng babae

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Nay-
Nay-

Pepe’s kite flew high
Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe

The old deaf man’s dream is lofty
Matayog ang pangarap ng matandang bingi

Caught the bird, put on pants
Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalon

Tied with rope, no longer belted
Tinali ng pisi, hindi na nagsinturon

Pass the jeepney and draw further down the street
Dumaan ang jeepney at gumuhit pa sa kalye

What was left again, never set aside
Mauling ang iniwan, hindi na tinabi

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Nay-
Nay-

Pepe’s kite flew high
Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe

The old deaf man’s dream is lofty
Matayog ang pangarap ng matandang bingi

Forced to sing, the player grunted
Pinilit umawit, ang naglaro’y isang ingit

The heavens wept and the earth shrank
Lumuha ang langit at ang mundo ay nanliit

The standing angel was waving at the fence
Kumakaway sa bakod ang anghel na nakatanod

Disobeys the command, the heart obeys
Sumusuway sa utos, puso’y sinusunod

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Mom, mom, mom, mom
Nay, nay, nay, nay

Nay-
Nay-

For: https://new2writing.wordpress.com/2022/04/14/writephoto-kites/


2 responses

 1. KL Caley

  Oh wow! I don’t think I’ve ever had song lyrics entered to #writephoto before. Thank you so much, Ladylee. You are so talented. KL ❤

  Liked by 1 person

  1. ladyleemanila

   my pleasure, KL 🙂 Happy Easter ❤

   Like

%d bloggers like this: